Tradicionalni radni sastanak predstavnika Udruga i policije povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

U utorak 03.12.2019.  s početkom u 9.30 sati u policijskoj postaji Požega, održan je radni sastanak na kojemu su predstavnici PU požeško-slavonske i PP Požega prezentirali pokazatelje o kretanju stanja sigurnosti s osvrtom na problematiku osoba s invaliditetom, a nakon navedenih, sudionici sastanka predstavnici udruga, prometni redar i policijski službenici uz predstavnike medija izvršili su nadzor korištenja znaka pristupačnosti i korištenja mjesta za parkiranje vozila namjenjenih parkiranju osoba s invaliditetom.

Ispred naše Udruge sastanku su prisustvovali  dopredsjednik Udruge Goran Grgić i videći pratitelj Tomislav Jurić.  

Pravo na znak pristupačnosti imaju: Osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto, mogu propisanim znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojem se prevoze.
Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.
Znak pristupačnosti izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, na zahtjev stranke i na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove prometa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
Protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja znaka pristupačnosti može se podnijeti žalba ministarstvu nadležnom za poslove prometa.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda znak pristupačnosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz ovoga članka.
Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja ga koristi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka.
Osobi koja bude dva ili više puta pravomoćno kažnjena za prekršaj iz stavka 6.ovoga članka, privremeno će se oduzeti znak pristupačnosti na rok od dvije godine.
Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo uz ostale i na:
-mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno.
(tekst preuzet sa stranice PU Požeško-slavonske)